โรงเรียนแม่แจ่ม
180 หมู่ 12 ถนนสุขนิรันดร์  ตำบลช่างเคิ่ง  อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270
เบอร์โทรศัพท์ 053485104
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน

    ประวัติโรงเรียน   
           
         โรงเรียนแม่แจ่ม ตั้งอยู่เลขที่ 180   หมู่ที่ 12 ตำบลช่างเคิ่ง  อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270   โทรศัพท์   0–5348–5104    โทรสาร 0–5382–8389   เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6   มีเนื้อที่ 53 ไร่  3 งาน 39 ตารางวา มีเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ หมู่บ้านที่อยู่ใน ตำบลกองแขก  บ้านทัพ  ท่าผา  ปางหินฝน   ช่างเคิ่ง   แม่ศึก   และแม่นาจร 

          โรงเรียนแม่แจ่ม เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา   ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยม
ศึกษาอนต้น เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ 2518 และเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ 2518   โดยมีนายบุญมี  บุญญาทวี   เป็นครูใหญ่   สถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน   อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านเนินวิทยา เป็นสถานที่ทำการชั่วคราว ก่อนจะย้ายมาใช้สถานที่ในปัจจุบันในปี 2519  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะความเป็นเอกลักษณ์ ของสังคมชนบทล้านนา ทั้งตัวบุคคลและสิ่งแวดล้อมตลอดจนวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขา อำเภอแม่แจ่ม มีจำนวนประชากร
ประมาณ 56,723   คน    อาชีพหลักของชุมชน  คือ เกษตรกรรม    พืชเศรษฐกิจได้แก่   ถั่วเหลือง   กระหล่ำปลี   มัน  หอมแดง และข้าวโพดส่วนใหญ่นับถือ   ศาสนาพุทธ ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่รู้จักโดยทั่วไปคืองาน มหกรรมผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม    โดยจัดขึ้นเป็น
ประจำทุกปี เพื่อการแสดงผลงาน ที่ขึ้นชื่อของอำเภอแม่แจ่มซึ่งก็
คือ   ผ้าซิ่นตีนจก

          

 

................................................................................................................