ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน

    ประวัติโรงเรียน   
           
         โรงเรียนแม่แจ่ม ตั้งอยู่เลขที่ 180   หมู่ที่ 12 ตำบลช่างเคิ่ง  อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270   โทรศัพท์   0–5348–5104    โทรสาร 0–5382–8389   เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6   มีเนื้อที่ 53 ไร่  3 งาน 39 ตารางวา มีเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ หมู่บ้านที่อยู่ใน ตำบลกองแขก  บ้านทัพ  ท่าผา  ปางหินฝน   ช่างเคิ่ง   แม่ศึก   และแม่นาจร 

          โรงเรียนแม่แจ่ม เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา   ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยม
ศึกษาอนต้น เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ 2518 และเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ 2518   โดยมีนายบุญมี  บุญญาทวี   เป็นครูใหญ่   สถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน   อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านเนินวิทยา เป็นสถานที่ทำการชั่วคราว ก่อนจะย้ายมาใช้สถานที่ในปัจจุบันในปี 2519  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะความเป็นเอกลักษณ์ ของสังคมชนบทล้านนา ทั้งตัวบุคคลและสิ่งแวดล้อมตลอดจนวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขา อำเภอแม่แจ่ม มีจำนวนประชากร
ประมาณ 56,723   คน    อาชีพหลักของชุมชน  คือ เกษตรกรรม    พืชเศรษฐกิจได้แก่   ถั่วเหลือง   กระหล่ำปลี   มัน  หอมแดง และข้าวโพดส่วนใหญ่นับถือ   ศาสนาพุทธ ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่รู้จักโดยทั่วไปคืองาน มหกรรมผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม    โดยจัดขึ้นเป็น
ประจำทุกปี เพื่อการแสดงผลงาน ที่ขึ้นชื่อของอำเภอแม่แจ่มซึ่งก็
คือ   ผ้าซิ่นตีนจก

          

 

................................................................................................................