ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์


           
โรงเรียนแม่แจ่มจัดการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษา ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มีทักษะชีวิต สัมพันธ์ชุมชน ก้าวสู่สังคม  โลกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

................................................................................................................
 พันธกิจ


1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์
     ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้และ
     พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนซึ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมชนเผ่าได้แสดงออก
     อย่างสร้างสรรค์  รักษ์ หวงแหนภูมิปัญญาของตนเองแสดงออกอย่างภาคภูมิ
5.  ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
     ผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง
6.  ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายและ
     ใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า
7.  ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาฯ
8.  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

................................................................................................................
 เป้าหมาย

 

1.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
2.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินในการแก้ปัญหา
      ได้อย่างสมเหตุสมผล
3.  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย   ใช้แหล่งเรียนรู้                พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า
6.  มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
7.  สถานศึกษามีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
8.  สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของ
     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


................................................................................................................
ปรัชญาของโรงเรียน


การศึกษาคือการพัฒนาคน
 บนพื้นฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น

 

................................................................................................................
คำขวัญโรงเรียน


คุณธรรมนำจิตใจ ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูวัฒนธรรม


................................................................................................................

 คติพจน์ประจำโรงเรียน


วิริเยน  ทกฺขมจฺ  เจติ 
( คนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร )

................................................................................................................
เอกลักษณ์ของโรงเรียน


แต่งกายงาม ตามวัฒนธรรมท้องถิ่น

................................................................................................................
 อัตลักษณ์


วินัยดี มารยาทงาม


................................................................................................................

  สีประจำโรงเรียน


สีม่วง-ขาว