เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน

    เพลงมาร์ชโรงเรียน   

คำร้อง  นายเฉลิม   หอมหวล
ทำนอง  นายประดิษฐ์   เขื่อนแก้ว


      เลือดม่วงขาวของเราเข้มข้นนัก             พร้อมใจภักดิ์รู้รักสามัคคี
เรากลมเกลียวรักกันฉันท์น้องพี่                 น้อมใจพลีเทิดทูนสถาบัน
เราขยันและหมั่นเพียรเรียนศึกษา               หาวิชาปณิธานขอยึดมั่น
มีวินัยใฝ่ความรู้สู้ร่วมกัน                           ร่วมสร้างสรรค์แม่แจ่มให้วัฒนา
      * ผองเรา...มีคุณธรรม ประจำจิต           ยอมอุทิศใจสู้ฟันฝ่า
ดุจเปลวเทียน ส่องสว่างกลางพนา               พร้อมนำพาวิชาชีพล้ำเลิศไกล
ทางรกร้างกลางป่าเขาลำเนากว้าง             ใช่กั้นขวางดวงใจของเราได้
รวมพลังสามัคคีพลีกายใจ               ส่งเสริมให้แ่แจ่มได้พัฒนา (2 ครั้ง) 

ซ้ำทั้งเพลง และซ้ำ *................................................................................................................