หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.43 MB
หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (หลักสูตรแผนการเรียนวิทย์-คณิต)
- มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการ
คิดอย่างเป็นระบบ
- โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียง
ของประเทศ

หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (หลักสูตรแผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน)
-  มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีน และความรอบรู้ต่างๆเกี่ยวกับภาษาจีน
-  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และนำ
ความรู้ความสามารถที่ได้รับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ

หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (หลักสูตรแผนการเรียนศิลป์-ภาษาอังกฤษ)
-  มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และความรอบรู้ต่างๆเกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษ
-  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และ
นำความรู้ความสามารถที่ได้รับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ

หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (หลักสูตรแผนการเรียนศิลป์-ธุรกิจ)
- มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษาจีน
-  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และนำ
ความรู้ความสามารถที่ได้รับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ

หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (หลักสูตรแผนการเรียนศิลป์-ทั่วไป)
-  มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะความรู้วิชาการหลายแขนง เพื่อให้นักเรียนค้นพบ
ความถนัดและความสนใจของตน
-  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนค้นหาความถนัดและความสนใจของตน
สอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และนำความรู้ความสามารถที่ได้
รับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ

หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (หลักสูตรแผนการเรียนศิลป์-คหกรรม)
-  มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการประกอบอาหาร และความรอบรู้ต่างๆเกี่ยวกับ
ประกอบอาชีพ
-  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำความรู้ความสามารถที่ได้รับไปปรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพ

หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (หลักสูตรแผนการเรียนทวิศึกษา-ช่างไฟฟ้ากำลัง)
-  มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพช่างไฟฟ้า เป็นการเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้กับผู้เรียนในระดับมัธยมปลาย
-  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และนำความรู้
ความสามารถที่ได้รับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ

หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (หลักสูตรแผนการเรียนศิลป์-กีฬา)
-  มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย และความรอบรู้ต่างๆเกี่ยวกับกีฬา
ต่างๆ
-  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และนำความรู้
ความสามารถที่ได้รับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ

หลักสูตรท้องถิ่น (สอดแทรกในรายวิชาพื้นฐาน)
-  โดยบูรณาการตัวชี้วัดและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในการทำโครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับรายวิชาพื้นฐานที่มีตัวชี้วัดที่สามารถนำมาบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นได้ 
หลักสูตรท้องถิ่น (จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม)