ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน


    ข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

         

ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ม. 1/1
72835
ม. 1/2
152338
ม. 1/3
151934
ม. 1/4
201535
ม. 1/5
181836
ม. 1/6
201434
ม. 2/1
92635
ม. 2/2
33440
ม. 2/3
152035
ม. 2/4
251136
ม. 2/5
221133
ม. 2/6
201333
ม. 3/1
73340
ม. 3/2
221739
ม. 3/3
162238
ม. 3/4
172340
ม. 3/5
221537
รวม
94114208

 

................................................................................................................

   ข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   

         

ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ม. 4/1
102131
ม. 4/2
132639
ม. 4/3
3912
ม. 4/4
12627
ม. 4/5
192039
ม. 4/6
251338
ม. 4/7
31031
ม. 4/8
21618
ม. 5/1
62430
ม. 5/2
71926
ม. 5/3
12728
ม. 5/4
181937
ม. 5/5
182139
ม. 5/6
201535
ม. 5/7
17017
ม. 6/1
42529
ม. 6/2
91423
ม. 6/3
101929
ม. 6/4
14344
ม. 6/5
192039
ม. 6/6
231134
ม. 6/7
271239
ม. 6/8
25934
.
...
รวม
118153271

 

................................................................................................................

  รวมนักเรียนทั้งหมด   

 

ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ม.ต้น
290334624
ม.ปลาย
309409718
รวมทั้งหมด
599
743
1,342


.