การประเมินความพึงพอใจของการใช้หลักสูตร
ความพึงพอใจต่อหลักสูตรระดับดีขึ้นไปของนักเรียนจำแนกตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปี พ.ศ. 2561 – 2563

ความพึงพอใจต่อหลักสูตรระดับดีขึ้นไปของนักเรียนจำแนกตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี พ.ศ. 2561 – 2563
ความพึงพอใจต่อหลักสูตรระดับดีขึ้นไปของผู้ปกครองจำแนกตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปี พ.ศ. 2561 – 2563
ความพึงพอใจต่อหลักสูตรระดับดีขึ้นไปของผู้ปกครองจำแนกตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี พ.ศ. 2561 – 2563