โรงเรียนแม่แจ่ม
180 หมู่ 12 ถนนสุขนิรันดร์  ตำบลช่างเคิ่ง  อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270
เบอร์โทรศัพท์ 053485104
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายนิกร แก้วคำดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวสันต์ พิทาคำ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอรัญญา ทาแป้น
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางเจนจิรา วงศ์วัฒนานุกุล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอิศราวิทย์ จริยา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา