คณะผู้บริหาร

นางสาวปนิดา ปันดอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางเจนจิรา วงศ์วัฒนานุกุล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอรัญญา ทาแป้น
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 084-368-1181