ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ติดตาม นิเทศกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเชิงพื้นที่ ด้วยการวิจัยและพัฒนาเป็นฐานฯ ของโรงเรียนแม่แจ่ม
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นางฐิติพร ไขแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวเกษราภรณ์ สิงห์คะมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ได้เดินทางมาติดตาม
นิเทศกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเชิงพื้นที่
ด้วยการวิจัยและพัฒนาเป็นฐานฯ ของโรงเรียนแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยในการติดตามครั้งนี้ ศึกษานิเทศก์
ได้ช่วยชี้แนะให้คำปรึกษาและเพิ่มเติมในการจัดการสอนที่ดึงปรากฏการณ์ทางสังคมและอัตลักษณ์เชิงพื้นที่
มาสอนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยมี นายนิกร แก้วคำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แจ่ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในครั้งนี้

โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2562,20:44   อ่าน 81 ครั้ง