ภาพกิจกรรม
พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนระดับบดีเยี่ยม (4.00)
วันที่ 2 มีนาคม 2564 งานวิชาการโรงเรียนแม่แจ่มจัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนระดับดีเยี่ยม (4.00) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 31 คน โดยได้รับเกียรติจากนายนิกร แก้วคำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แจ่ม เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ณ โรงเรียนแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรระดับดีเยี่ยม(4.00) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
1 เด็กหญิง เจ้าขวัญ อำพันพงศ์ ม.1/2
2 เด็กหญิง ณัฏฐนันท์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ ม.1/2
3 เด็กหญิง อรพรรณ เจริญผล ม.1/2
4 เด็กหญิง ญาณิศา คำปุ๊ด ม.2/2
5 เด็กหญิง นันทิชา นัคคีย์ ม.2/2
6 เด็กหญิง พิชญาพรรณ์ สีพรม ม.2/2
7 เด็กหญิง พิชามญชุ์ เจริญผล ม.2/2
8 เด็กหญิง ปริณดา ก๊วยศิริกุล ม.2/3
9 เด็กหญิง วาสนา ทาวดี ม.3/1
10 นางสาว จันทรกานต์ ต๊ะอุ่น ม.4/1
11 นางสาว ญาดาวดี กุออ ม.4/1
12 นางสาว ณัฐกานต์ จิตตาดู ม.4/1
13 นางสาว ณัฐพร ศรีเที่ยง ม.4/1
14 นางสาว ธัญญลักษณ์ จุลศิริ ม.4/1
15 นางสาว พิมลนาฏ เจริญผล ม.4/1
16 นางสาว เรณุกา รักดี ม.4/1
17 นางสาว ศศินา สุนันตา ม.4/1
18 นางสาว พิชญธิดา ปิงกุล ม.5/1
19 นางสาว วรรณษา บุญลือ ม.5/1
20 นางสาว ปฏิมา ศรีแสงอ่อน ม.5/2
21 นาย พีรณัฐ พิทาคำ ม.6/1
22 นางสาว ณิชมน วัชรไพพินิจ ม.6/1
23 นางสาว ธีราพร เจริญเดช ม.6/1
24 นางสาว ภาษิณี คำแสน ม.6/2
25 นางสาว สุภาวิณี ธรรมปัญญา ม.6/2
26 นางสาว พิมพ์วิไล สายบุญทา ม.6/2
27 นาย พีรพัฒน์ เสนใจ ม.6/3
28 นางสาว ชญานิษฐ์ ร่มโพธิ์ ม.6/3
29 นางสาว ณัฐพร ทาวดี ม.6/3
30 นาย กิตติพงศ์ อนาคม ม.6/4
31 นางสาว พิมพ์ ลุงที ม.6/5
ภาพ : งานภาพถ่ายและสตูดิโอโรงเรียนแม่แจ่ม
ข่าว : งานวิชาการ ,งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนแม่แจ่ม
 
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2564,03:22   อ่าน 1634 ครั้ง