ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อผู้บริจาคเป็นเจ้าภาพวัสดุอุปกรณ์ สร้างหอพระพุทธรูปพระเจ้าแสนตอง ประจำโรงเรียนแม่แจ่ม 1 นาง บัวผัน คำแสน 40.00 2 นาย ธนาธร โกฎิคำ 50.00 3 ศศิวิมล กันธิวา 40.00 4 นาย วิรัตน์ ธนะเพิ่ม 200.00 5 นาย ไพฑรูณ์ ใจอ่อน 100.00 6 นาย ถนอมศักดิ์ ใจอ่อน 100.00 7 นางสาว ยุวเรศ ใจอ่อน 100.00 8 นาง สิรินทิพย์ ธนะเพิ่ม 100.00 9 นางสาว กรรณิการ์ กาวิน่าน 20.00 10 นางาสาว กาญจนา ฟองตา 40.00 11 นาย วิโรจน์ แจ่มใส 20.00 12 นางสาว อรดา นะที 20.00 13 นาย ประพันธ์ ฟองตา 100.00 14 เด็กชาย ณัฐนรินทร์ ฟองตา 50.00 15 นางสาว พรรณทิวา ใจอ่อน 100.00 16 นางสาว อนงค์ หมอกใหม่ 100.00 17 นาย เอกราช หมีแก้ว 20.00 18 นาย วีรพงศ์ หมีแก้ว 20.00 19 นางสาว ธนารีย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ 20.00 20 นาย เถลืงศักดิ์ ชมพูกลาง 20.00 21 นาง เชาวนีย์ บุญรัง 100.00 22 นาย ณัฐวุฒิ วิเศษคุณ 20.00 23 นาย พรหมเมศ ถาวร 50.00 24 นาย กิตธเนศติ์ นะที 130.00 25 นาย พรหมมินทร์ ถาวร 50.00 26 นางสาว ณัชธิกา นวลหอม 40.00 27 นาย ภัชคพงษ์ นางประภาพร 40.00 28 นาย ธรรมนูญ นิปุณะ 20.00 29 นาย บุญรัตน์ กาวิน่าน 100.00 30 นางสาว ปสัสสร นิปุณะ 20.00 31 นางสาว ปวริศา กรณา 20.00 32 นางสาว นิรุมล สุชใส 40.00 33 นางสาว ปิยรัตน์ รู้ดี 100.00 34 นางสาว สกาวนภา แสนใหญ่ 50.00 35 นางสาว ลักษมี แก้วกำเนิด 40.00 36 นางสาว จีราภาณ์ บุญรัง 100.00 37 นางสาว อภิสรา ฟองตา 100.00 38 นาย อกต 40.00 39 อรสา ทิพย์สิงห์ 50.00 40 ณัฐวุฒิ หล้าสุยะ 50.00 น้องนัช 60.00 41 ไม่ประสงค์ออกนาม 120.00 รวม 2,600.00 1 นาย อุดม ทิพย์สอน 20.00 2 นางสาว ชัชชญา เจริญวงศ์ 100.00 3 นาย พีรวิชย์ สุกใส 40.00 4 นาย จตุพร หมอกใหญ่ 40.00 5 นาย มนตรี เจริญวงศ์ 100.00 6 นาย พิพัธ พิทาคำ 50.00 7 นาย พิทักษ์ชัย รบชนะ 40.00 8 นางสาว กลอยใจ บุญทา 50.00 9 นาย อนุรักษ์ กรรณิกา 40.00 10 นาย สุภาพ 20.00 11 นาย อาทิตย์ กรรณิกา 125.00 12 นาย พุทธพงศ์ คงทน 125.00 13 นาย วิวัฒน์วงศ์ 125.00 14 นาย นราพงศ์ กรรณิกา 125.00 15 นาย โชคทวี ศรีเที่ยง 125.00 16 นางสาว อนงค์พร ศรีเที่ยง 125.00 17 นางสาว กมลวรรณ พัศดี 125.00 18 นางสาว สุชญา เทพปะณะ 20.00 19 นางสาว ศิริวรรณ มุนินคำ 40.00 20 นางสาว พิลาวรรณ จรพิบูล 40.00 21 พรรณกา ศรีธิ 40.00 22 วรรณภรณ์ ทิพย์สอน 100.00 23 รุ่งนภา กรรณิกา 40.00 24 มะลิวัลย์ ศรีเที่ยง 125.00 25 กรุณา กุลเม็ง 20.00 26 สมพร กางแหวน 125.00 27 ธารารัตน์ จงตา 60.00 28 สมพร ท้าวจันทร์ 125.00 29 รุ่งรัตน์ พัศดี 125.00 30 สกาล กรรณิการ์ 125.00 31 เกตสดา โยราพัฒ 20.00 32 ออรพิณ์ กรรณิกา 20.00 33 จรูญ ปิงกุล 125.00 34 นพรัตน์ สมบุตร 20.00 35 ทิพรัตน์ กรรณิกา 20.00 36 พิมพ์นารา 125.00 37 ไม่ประสงค์ออกนาม 160.00 1 นางสาว ดารา สมนวล 20.00 2 นางสาว อังคณา กุออ 20.00 3 นาย วิวัฒน์ กาไว 100.00 4 ว่าที่ร้อยตรี โยทิน ชมชื่น 50.00 5 นาย บัณฑิตย์ ปัญญาดวง 50.00 นาย พิสิฐ สมวถา 40.00 6 ฉายทอง ฟองตา 40.00 7 นงเยาว์ ดียิ่ง 20.00 8 นพรัตน์ จุลศิริ 50.00 9 วัถธพงษ์ แสงแก้ว 50.00 10 กฤตพร สววถา 50.00 11 แพรวนภา ตาคำ 50.00 12 ฐิติมา สุนันตา 40.00 13 จิราพร + นงเยาว์ 40.00 14 ไม่ประสงค์ออกนาม 40.00 รวม 660.00 1 นางสาว ศศิการ ยศลาภประเสริฐ 50.00 2 นางสาว ภาณินี วงศ์ซื่อ 50.00 3 นาย สุจริต กันชุม 100.00 4 นาย เพชรา ยุทธบุญเป็ง 40.00 5 นางสาว เสาวณี โกฎิคำ 50.00 6 ครู ณัฐชนัญา บุญถึง 100.00 7 นาย ดิลก ตระกูลรุ่งอำไพ 100.00 8 นาย เรืองฤทธิ์ เจริญเจ้าสกุล 100.00 9 นาย อินทร หนักแน่น 100.00 10 นาย ศักดิ์สิทธิ สถาพรโขคดี 100.00 11 นาย ดิอวา อารักษฺธารา 100.00 12 นาย คำมา อนุรักษ์วารี 100.00 13 นาย วินัย ภูมิอนันต์พนาไพร 100.00 14 นาย สาละ เพลินไพรเขต 100.00 15 พ่อหลวง ศรีวัน ยะสินธ์ 100.00 16 นาย ดวงจันทร์ ธรรมชาติมณี 100.00 17 นาย บรรจงจรัส 100.00 18 นาย บรรลังก์ ดำรงเกียรติ 100.00 19 ศิริพร ใจคำ 20.00 20 นารีรัตน์ มณฑนม 100.00 21 จำรัส มูลแก้ว 100.00 22 นันทวํฒน์ ชัยวงค์ 25.00 23 บ้านแม่ศึก 100.00 24 บ้านเกี๊ยะ 100.00 25 ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย 100.00 26 ไนท์ 21.00 27 ไม่ประสงค์ออกนาม 700.00 1 นาง มาลินี สนธิคุณ 20.00 2 แม่ สมพร ศิริ 20.00 3 วิจิตรา วรรณทุ่ง 50.00 4 ไม่ประสงค์ออกนาม 410.00 1 นาย สุธินันท์ เตชะนา 100.00 2 นาย ณัฐวุฒิ นะติกา 100.00 3 นาย สหัสวรรษ คำมูล 20.00 4 นาย ธนา ปันศิริ 100.00 5 นาย ปรัชญญา อนนท์ 50.00 6 นาย อภิสิทธิ์ แจ่มแจ้ง 20.00 7 นาย ชิษณุพงศ์ ฟองตา 125.00 8 นางสาว กนกลักษณ์ หน่อทอง 40.00 9 นาย พงศ์ยศ หน่อทอง 40.00 10 นาย เกษมสันต์ นะติกา 140.00 11 นาย พัชระ หาญจริง 100.00 12 นางสาว สุดารัตน์ ปันศิริ 40.00 13 นางสาว สไบทิพย์ สมสัตย์ 50.00 14 นางสาว นัดดา สันติวงค์ 125.00 15 นาย อานนท์ พิทาคำ 100.00 16 นาย คมกฤษ วิเศษคุณ 50.00 17 นาย ธันยวัตน์ จันทร์มูล 100.00 18 นาง สุนิสา สนธิคุณ 100.00 19 นาย ทศพล 40.00 20 นาย ถาวร 20.00 21 ธนิตา อาทะ 40.00 22 แตงโม บุญหนุน 40.00 23 ณัฏฐณิชา จูมภูวัน 125.00 24 ส้มโอ บุญหนุน 40.00 25 ศุภลักษณ์ นะติกา 40.00 26 ปิยาภรณ์ กาวิน่าน 40.00 27 สุทธิลักษณ์ ฟองตา 100.00 28 บัวคำ ทิพย์กันทา 200.00 29 ครูเก๋ 100.00 30 ร้านกมล เกษตรพานิยช์ 100.00 31 ไม่ประสงค์ออกนาม 50.00 1 นาย ชานินทร์ เกิดอาชาชาญ 130.00 2 นาย พิสุทธิ์ ชมพูนุทแจ่มจรัส 100.00 3 นาย ณรงค์ แซ่ย่าง 100.00 4 นาย อนันต์ แซ่ย่าง 50.00 5 นางสาว วิไลลักษณ์ แซ่ย่าง 100.00 6 นาย สิทธิพงษ์ แซ่ย่าง 20.00 7 นาย คมสันต์ แซ่ย่าง 40.00 8 นาย อภิสิทธิ์ ยอดหยิ่งหทัยกุล 20.00 9 นางสาว มะลิวัลย์ ยอดหยิ่งหทัยกุล 20.00 10 นางสาว วิไล แซ่ย่าง 100.00 11 นางสาว วิไลวัลย์ ชมพูนุทแจ่มจรัส 100.00 12 นาย อนุภาพ ชมพูนุทแจ่มจรัส 40.00 13 นางสาว วิไล ยอดหยิ่งหทัยกุล 20.00 14 นางสาว สุดาลักษณ์ แซ่ย่าง 20.00 15 นาย วันชัย แซ่ย่าง 100.00 16 นาย สมศักดิ์ แซ่กือ 20.00 17 นาย อภิสิทธื์ ชมพูนุทแจ่มจรัส 90.00 18 นางสาว กานต์สินี 100.00 1 นางสาว กมลรัตน์ ละสุบือ 20.00 2 นางสาว เดือนนภา สมัคคีดำรงศ์ 20.00 3 นาย อุสาห์ เสน่ห์ 20.00 4 นาย ชัยยศ เจริญสว่างธรรม 20.00 5 นาย เคน ศรีมงคล 100.00 6 นางสาว จิราภรณ์ กรรณิกา 200.00 7 พนาลี รุจีไพวัล 20.00 8 พรเทพ 15.00 9 ส.ท. แม่แรก 50.00 10 ไม่ประสงค์ออกนาม 20.00 1 นาย พงศธร ศรีวรรณสดใส 129.00 2 นางสาว วนิดา คำเบี้ย 125.00 3 นางสาว ภาวิณี กูลนันนท์ 125.00 4 นาย วีรพล เกรียงชัยไพรพนา 125.00 5 นางสาว ดวงนภา ศรีชัยเลิศ 130.00 6 นาย นิรุจน์ จันต๊ะชัย 125.00 7 นาง จรรยา ไพมนี 125.00 8 นาง ปรานอม นะที 100.00 9 นาย จิรพงษ์ 140.00 นาย ชัยศักดิ์ เส่พรรณ 100.00 นาง อำไพ ทาวา 125.00 นาย พรศักดิ์ จันทรทองคำ 100.00 นาย โชคนิรันดร์ เส่พรรณ 100.00 นาง วิมล โชติสกุลเลิศ 125.00 นาย ศราวุฒิ จันทร์ย้อน 125.00 ไม่ประสงค์ออกนาม 125.00
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง 21 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง 03 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง 01 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง 31 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง 31 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง 31 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง 31 ก.ค. 61
ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่ 06 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง 05 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง 24 พ.ค. 61
ภาพกิจกรรม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
    สิงหาคม 2561   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน

link ที่เกี่ยวข้อง