ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายนิกร แก้วคำดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวสันต์ พิทาคำ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางเจนจิรา วงศ์วัฒนานุกุล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอรชพร ณ เชียงใหม่
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอรัญญา ทาแป้น
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา