ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายบัญชา เจริญใจ
วิชาภาษาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายณัฐกรณ์ จิตตาดู
วิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

นายวีระพล โยระภัตร
วิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกาา วิทยาเขตเชียงใหม่

นางสาวเบญจวรรณ สารินจา
วิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา