ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แนะแนว

นางชม โภคผล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นายกรกช กติยศ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรพินท์ เพ็ชรดี
ครู คศ.1