แนะแนว

นางชม โภคผล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
เบอร์โทร : 089-5590295

นายกรกช กติยศ
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0898543964

นางสาวอรพินท์ เพ็ชรดี
ครู คศ.1