โรงเรียนแม่แจ่ม
180 หมู่ 12 ถนนสุขนิรันดร์  ตำบลช่างเคิ่ง  อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270
เบอร์โทรศัพท์ 053485104
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่

นางสาวเกศินี จุลศิริ

นางสาวสุพรรณ ทาเกิด

นางสาวกาญจนา ทาอวน

นางสาวชนากานต์ เลิศดำเนิน

นางสาวสิราภรณ์ นะติกา
เจ้าหน้าที่สำนักงาน