เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางโสภิดา ปัญญาพรหม
เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรการ
อีเมล์ : sopida@maechaem.ac.th

นางสาวกาญจนา ทาอวน
เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
อีเมล์ : kanjana@maechaem.ac.th

นางสาวสิราภรณ์ นะติกา
เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล
อีเมล์ : siraporn@maechaem.ac.th

นางสาวสุพรรณ ทาเกิด
เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : supan@maechaem.ac.th