ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวณิชากร อินต๊ะคำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายอนุวัตร บุญอินทร์
ครู คศ.3

นางชนิศา สุทะ
ครู คศ.2

นางนุชนาฏ นาแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวอารีลักษณ์ บุญเกิด
ครู คศ.2

นางสาวอาบทิพย์ สุรักษ์
ครู คศ.2

นางสาวธนิสสรา ไมตรี
ครู คศ.1