กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวณิชากร อินต๊ะคำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทร : 084-4800-0463

นายอนุวัตร บุญอินทร์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 084-171-7751

นางชนิศา สุทะ
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 087-184-1350

นางนุชนาฏ นาแก้ว
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 087-180-7821

นางสาวอารีลักษณ์ บุญเกิด
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 085-710-3068

นางสาวธนิสสรา ไมตรี
ครู คศ.1

นางสาวสุนีย์ ขัติยะ
ครู คศ.2