กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวณิชากร อินต๊ะคำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
อีเมล์ : nichakorn.in@maechaem.ac.th

นายอนุวัตร บุญอินทร์
ครู คศ.3
อีเมล์ : anuwat@maechaem.ac.th

นางชนิศา สุทะ
ครู คศ.2
อีเมล์ : chanisa@maechaem.ac.th

นางนุชนาฏ นาแก้ว
ครู คศ.3
อีเมล์ : kuken2349@maechaem.ac.th

นางสาวอารีลักษณ์ บุญเกิด
ครู คศ.2
อีเมล์ : areeluck@maechaem.ac.th

นางสาวสุนีย์ นามประเทศ
ครู คศ.2
อีเมล์ : sunee@maechaem.ac.th

นางสาวรัตติกา กรรณิกา
ครู คศ.2
อีเมล์ : rattiga@maechaem.ac.th