ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวชนิษา พุทธเหมาะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายอนุวัตร บุญอินทร์
ครู คศ.3

นางสาวณิชากร อินต๊ะ
ครู คศ.2

นางนุชนาฏ นาแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวอารีลักษณ์ บุญเกิด
ครู คศ.2

นางสาวอาบทิพย์ สุรักษ์

นางสาวธนิสสรา ไมตรี
ครู คศ.1