ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวชนิษา พุทธเหมาะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายอนุวัตร บุญอินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นางสาวณิชากร อินต๊ะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางนุชนาฏ นาแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวอารีลักษณ์ บุญเกิด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวอาบทิพย์ สุรักษ์

นางสาวธนิสสรา ไมตรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0