ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพฤกษาชาติ ฤทธิ์เรืองโรจน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายอนุชา เลิศศรี
ครู คศ.2

นางฉวีวรรณ ศรีใจน้อย
ครู คศ.1

นางพนิดา จริยา
ครู คศ.2

นายชัยบดี ไชยพรหม
ครู คศ.1

นายเกียรติบดินทร์ ดูใจ
ครู คศ.1

นางสาวรัตนา บริรักษ์เดชา
ครู คศ.1

นางสาวจุรีมาศ มันเสาร์
ครู คศ.1

นายสุทิน อยู่ทุ่ง
ครูผู้ช่วย