ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางภัทรภร อุดอ้าย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพฤกษาชาติ ฤทธิ์เรืองโรจน์
ครู คศ.2

นางสาวฉวีวรรณ ศรีใจน้อย
ครูผู้ช่วย

นายอนุชา เลิศศรี
ครู คศ.1

นายเฉลิมเกียรติ เมืองงาว
ครูผู้ช่วย

นายชัยบดี ไชยพรหม
ครูผู้ช่วย

นายอดิศักดิ์ หันแก้ว
ครูผู้ช่วย

นายศุภิเดช เมืองวงค์
ครู คศ.1

นายเกียรติบดินทร์ ดูใจ
ครูผู้ช่วย