กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพฤกษาชาติ ฤทธิ์เรืองโรจน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 089-838-1181
อีเมล์ : prucksachat@maechaem.ac.th

นางพนิดา จริยา
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 084-777-1370
อีเมล์ : panida@maechaem.ac.th

นางสาวจุรีมาศ มันเสาร์
ครู คศ.1
อีเมล์ : jureemas@maechaem.ac.th

นายสุทิน อยู่ทุ่ง
ครู คศ.1
อีเมล์ : suthin@maechaem.ac.th

ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ทาระวา
ครู คศ.1
อีเมล์ : kittisak@maechaem.ac.th

นายโยธิน ใจอ่อน
ครู คศ.1
อีเมล์ : yotin@maechaem.ac.th

นายอลงกต มิตตะกูล
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : alongkot@maechaem.ac.th