ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพฤกษาชาติ ฤทธิ์เรืองโรจน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพนิดา จริยา
ครู คศ.2

นายเกียรติบดินทร์ ดูใจ
ครู คศ.1

นางสาวรัตนา บริรักษ์เดชา
ครู คศ.1

นางสาวจุรีมาศ มันเสาร์
ครู คศ.1

นายสุทิน อยู่ทุ่ง
ครูผู้ช่วย