โรงเรียนแม่แจ่ม
180 หมู่ 12 ถนนสุขนิรันดร์  ตำบลช่างเคิ่ง  อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270
เบอร์โทรศัพท์ 053485104
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายอนุชา เลิศศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพฤกษาชาติ ฤทธิ์เรืองโรจน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/7

นางฉวีวรรณ ศรีใจน้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/7

นางพนิดา จริยา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายชัยบดี ไชยพรหม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายอดิศักดิ์ หันแก้ว
ครู คศ.1

นายศุภิเดช เมืองวงค์
ครู คศ.1

นายเกียรติบดินทร์ ดูใจ
ครูผู้ช่วย