กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวปวีณา อุทัยทัศน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 097-961-0331
อีเมล์ : yeepaweena@maechaem.ac.th

นางอรัญญา ทาแป้น
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 084-368-1181
อีเมล์ : aranyatapan@maechaem.ac.th

นางกันทรากร จันโลหิต
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 081-023-2049
อีเมล์ : kantrakorn@maechaem.ac.th

นายสิทธิพร สินธุปี
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 086-919-2298
อีเมล์ : sithi_toy@maechaem.ac.th

นายนิรุติ สิทธุวานนท์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0614527171
อีเมล์ : kruniruth@maechaem.ac.th

นางสาวจันทร์จิรา บุญเทียม
ครู คศ.3
อีเมล์ : janejawka@maechaem.ac.th

นางสาวกัญญาพักตร์ พวงอินชัย
ครู คศ.1
อีเมล์ : kanyapuk_jan@maechaem.ac.th

นางสาวธนภรณ์ เนตรนิลพฤกษ์
ครู คศ.1
อีเมล์ : thanaporn@maechaem.ac.th

นางสาวจุไรรัตน์ คำจันทร์
ครู คศ.1
อีเมล์ : maya530210397@maechaem.ac.th

นายชนะภัย ศิริ
ครู คศ.1
อีเมล์ : chanapai@maechaem.ac.th

นางสาวพรพิมล เขื่อนแก้ว
ครู คศ.1
อีเมล์ : phornphimol93mae@maechaem.ac.th

นางสุภาลักษณ์ เทพวงค์
ครู คศ.2
อีเมล์ : kungnang@maechaem.ac.th

นางสาวนุชนารถ แสนพุก
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : nudch.s@maechaem.ac.th

นางสาวชาลิสา อินทรวง
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : chalisa@maechaem.ac.th

นางพัชชา สิทธุวานนท์
อีเมล์ : krupatcha@maechaem.ac.th