ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวปวีณา อุทัยทัศน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอรัญญา ทาแป้น
ครู คศ.2

นางเจนจิรา วงศ์วัฒนานุกุล
ครู คศ.3

นางสายพิณ สวนใจ
ครู คศ.2

นายเวทพิสิฐ วิสิทธิ์พจมาลย์
ครู คศ.1

นางกันทรากร จันโลหิต
ครู คศ.2

นายสิทธิพร สินธุปี
ครู คศ.1

นายนฤพงษ์ ฟองแก้ว
ครู คศ.1

นายนิรุติ สิทธุวานนท์
ครู คศ.1

นางสาวจันทร์จิรา บุญเทียม
ครู คศ.3

นางสาวกัญญาพักตร์ พวงอินชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวธนภรณ์ เนตรนิลพฤกษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุไรรัตน์ คำจันทร์
ครูผู้ช่วย

นายชนะภัย ศิริ
ครูผู้ช่วย

นางสาวเกศินี จุลศิริ
ครูอัตราจ้าง

นางพัชชา สินธุวานนท์
ครูอัตราจ้าง