ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสิทธิพร สินธุปี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวศิริลักษณ์ รบชนะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางอรัญญา ทาแป้น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางเจนจิรา วงศ์วัฒนานุกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสายพิณ สวนใจ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายอัษฏาวุธ แสนจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นายเวทพิสิฐ วิสิทธิ์พจมาลย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวกันทรากร กรรณิกา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวปวีณา อุทัยทัศน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายนฤพงษ์ ฟองแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0