ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสิทธิพร สินธุปี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวศิริลักษณ์ รบชนะ
ครู คศ.2

นางอรัญญา ทาแป้น
ครู คศ.2

นางเจนจิรา วงศ์วัฒนานุกุล
ครู คศ.3

นางสายพิณ สวนใจ
ครู คศ.2

นายอัษฏาวุธ แสนจันทร์
ครู คศ.1

นายเวทพิสิฐ วิสิทธิ์พจมาลย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวกันทรากร กรรณิกา
ครู คศ.1

นางสาวปวีณา อุทัยทัศน์
ครูผู้ช่วย

นายนฤพงษ์ ฟองแก้ว
ครูผู้ช่วย