ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวปวีณา อุทัยทัศน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอรัญญา ทาแป้น
ครู คศ.2

นางกันทรากร จันโลหิต
ครู คศ.2

นายสิทธิพร สินธุปี
ครู คศ.1

นายนิรุติ สิทธุวานนท์
ครู คศ.1

นางสาวจันทร์จิรา บุญเทียม
ครู คศ.3

นางสาวกัญญาพักตร์ พวงอินชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวธนภรณ์ เนตรนิลพฤกษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุไรรัตน์ คำจันทร์
ครูผู้ช่วย

นายชนะภัย ศิริ
ครูผู้ช่วย

นางพัชชา สิทธุวานนท์
ครูอัตราจ้าง