ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววรารัตน์ ก๋องชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายจรัญ ไอยรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวกรวรรณ โกฏิมูล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นายนิธิพงค์ อาจใจ
ครู คศ.2

นายสามารถ ใสญาติ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวอัมภวัลย์ พฤษกรรม
ครู คศ.1

นางสาวสุวิมล สุขสบาย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางสาวบุษราพร กึกก้อง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0

นางสาวสายพิน แยลูกู
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0

นายสมพงษ์ พรปิยรัตน์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5