ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสามารถ ใสญาติ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายจรัญ ไอยรัตน์
ครู คศ.3

นางสุนิสา ไอยรัตน์
ครู คศ.3

นางสาวกรวรรณ โกฏิมูล
ครู คศ.1

นายณัชนนท์ แสนศรี
ครู คศ.1

นายนิธิพงค์ อาจใจ
ครู คศ.1

นางสาวอัมภวัลย์ พฤษกรรม
ครูผู้ช่วย

นางสาววรารัตน์ ก๋องชัย
ครู คศ.1

นางสาวสุวิมล สุขสบาย
ครูผู้ช่วย

นายสมพงษ์ พรปิยรัตน์