ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกรวรรณ โกฏิมูล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายนิธิพงค์ อาจใจ
ครู คศ.2

นายสามารถ ใสญาติ
ครู คศ.1

นางสาวอัมภวัลย์ พฤษกรรม
ครู คศ.1

นางสาวสุวิมล สุขสบาย
ครู คศ.1

นางสาวบุษราพร กึกก้อง
ครูผู้ช่วย

นางสาวสายพิน แยลูกู
ครูผู้ช่วย

นางสาวชญานิน พินิจพรพรรณ
ครูผู้ช่วย

นายสมพงษ์ พรปิยรัตน์

นางสาวพิมพ์กุลยา ทานา
ครูผู้ช่วย