ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกรวรรณ โกฏิมูล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายนิธิพงค์ อาจใจ
ครู คศ.2

นายสามารถ ใสญาติ
ครู คศ.1

นางสาวบุษราพร กึกก้อง
ครูผู้ช่วย

นางสาวสายพิน แยลูกู
ครูผู้ช่วย

นางสาวชญานิน พินิจพรพรรณ
ครูผู้ช่วย

นายสมพงษ์ พรปิยรัตน์

นางสาวพิมพ์กุลยา ทานา
ครูผู้ช่วย