กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายนิธิพงค์ อาจใจ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
อีเมล์ : nitiart@maechaem.ac.th

นางสาวกรวรรณ โกฏิมูล
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 086-195-7444
อีเมล์ : bennywomen25@maechaem.ac.th

นายสามารถ ใสญาติ
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 084-8067044
อีเมล์ : kru_samart@maechaem.ac.th

นางสาวบุษราพร กึกก้อง
ครู คศ.1
อีเมล์ : darin@maechaem.ac.th

นางสาวสายพิน แยลูกู
ครู คศ.1
อีเมล์ : krusaipin_phueng@maechaem.ac.th

นางสาวชญานิน พินิจพรพรรณ
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : ruceeare@maechaem.ac.th

นางสาวพิมพ์กุลยา ทานา
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : phimkunlaya@maechaem.ac.th

นางสาวทิพย์หิรัญ เมืองวุตร์
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : tiphirun@maechaem.ac.th

นายสมพงษ์ พรปิยรัตน์
เบอร์โทร : 086-201-3485
อีเมล์ : pong_080124@maechaem.ac.th