บุคลากร

นายวิรัตน์ ศรีเที่ยง
ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3
หัวหน้าบุคลากร
เบอร์โทร : 0819506487

นายไพฑูรย์ สมวถา
นักการภารโรง
เบอร์โทร : 0656591647

นายชูเกียรติ นะที
นักการภารโรง

นายภควัต ขัติคำฟู
นักการภารโรง
เบอร์โทร : 0853939838

นายสงบ จันทบุตร
นักการภารโรง
เบอร์โทร : 0650154651

นางขจร เรือนตื้อ
แม่บ้าน
เบอร์โทร : 0871926378

นางยุพิน อาจใจ
แม่บ้าน
เบอร์โทร : 0933088061

นางสุภาดา พิทาคำ
แม่บ้าน
เบอร์โทร : 0923693398