ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชานันท์ อนุบัน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวอรทัย ทะบุญ
ครู คศ.2

นายบุญชัย สมบูรณ์พูลเพิ่ม
ครู คศ.2

นางสาวชนากานต์ เลิศดำเนิน