ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวอรทัย ทะบุญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายบุญชัย สมบูรณ์พูลเพิ่ม

นายคมสัน จริรภาไพโรจน์

นายชานันท์ อนุบัน
ครูผู้ช่วย