กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายบุญชัย สมบูรณ์พูลเพิ่ม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
อีเมล์ : boonchai@maechaem.ac.th

นางสาวอรทัย ทะบุญ
ครู คศ.3
อีเมล์ : orathai@maechaem.ac.th

นางสาวเชาวนี บุญรัง
ครู คศ.2
อีเมล์ : chowwanee1818@maechaem.ac.th