โรงเรียนแม่แจ่ม
180 หมู่ 12 ถนนสุขนิรันดร์  ตำบลช่างเคิ่ง  อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270
เบอร์โทรศัพท์ 053485104
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชานันท์ อนุบัน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวอรทัย ทะบุญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0

นายบุญชัย สมบูรณ์พูลเพิ่ม
ครู คศ.2

นางสาวชนากานต์ เลิศดำเนิน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6