ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางจิตตกาญจน์ สมยศ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นายทศพล มุสิกะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นายวรกานต์ ปินตา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6