กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสิทธิชัย หมูเขื่อน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
อีเมล์ : sittichai_ken@maechaem.ac.th

นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้ว
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 085-717-9727
อีเมล์ : pradit.khuan@maechaem.ac.th

นางจิตตกาญจน์ สมยศ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 089-999-6311
อีเมล์ : jittakan13@maechaem.ac.th

นางสาววธัญญา อินทรีย์
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : watanya@maechaem.ac.th

นายธิติ เผ่ามณี
อีเมล์ : thiti@maechaem.ac.th