ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางจิตตกาญจน์ สมยศ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้ว
ครู คศ.3

นายสิทธิชัย หมูเขื่อน
ครูผู้ช่วย

นายวรกานต์ ปินตา