ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้ว
ครู คศ.2

นายทศพล มุสิกะ
ครู คศ.1

นายวรกานต์ ปินตา

นางจิตตกาญจน์ สมยศ
ครู คศ.1