กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาววรรณนภัส พิทักษ์ชานิธิกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายกิตติชัย แก้วประเสริฐ
ครู คศ.2

นางรุ่งรัตน์ เถินบุรินทร์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 080-130-3608

นางสาวดาวเรือง แสงคำ
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 083-158-7812

นายนิวัฒน์ กันทะศิลป์
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 082-193-7914

นายศิลปชัย สุวรรณปราการ
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0955646590

นายชลกานต์ พุทธสอน
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 087-9389119