ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาววรรณนภัส พิทักษ์ชานิธิกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายกิตติชัย แก้วประเสริฐ
ครู คศ.2

นางรุ่งรัตน์ เถินบุรินทร์
ครู คศ.2

นางสาวดาวเรือง แสงคำ
ครู คศ.2

นายนิวัฒน์ กันทะศิลป์
ครู คศ.1

นายศิลปชัย สุวรรณปราการ
ครูผู้ช่วย

นายชลกานต์ พุทธสอน
พนักงานราชการ