ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางพรรณภา ด้วงทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอิศราวิทย์ จริยา
ครู คศ.2

นายกิตติชัย แก้วประเสริฐ
ครู คศ.1

นายนิรุติ สิทธุวานนท์
ครู คศ.1

นายนิวัฒน์ กันทะศิลป์
ครูผู้ช่วย

นายศิลปชัย สุวรรณปราการ
ครูผู้ช่วย

นายชลกานต์ พุทธสอน
พนักงานราชการ

นางรุ่งรัตน์ เถินบุรินทร์
ครู คศ.1

นางสาวดาวเรือง แสงคำ
ครู คศ.1

นางสาวจันทร์จิรา บุญเทียม
ครู คศ.2

นางสาวจินห์จุฑา ออมแก้ว