ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางพรรณภา ด้วงทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายกิตติชัย แก้วประเสริฐ
ครู คศ.1

นายนิรุติ สิทธุวานนท์
ครู คศ.1

นายนิวัฒน์ กันทะศิลป์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายศิลปชัย สุวรรณปราการ
ครูผู้ช่วย

นายชลกานต์ พุทธสอน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8

นางรุ่งรัตน์ เถินบุรินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวดาวเรือง แสงคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/9

นางสาวจันทร์จิรา บุญเทียม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายณัฐ์ธชนพงศ์ สุนันต๊ะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4