โรงเรียนแม่แจ่ม
180 หมู่ 12 ถนนสุขนิรันดร์  ตำบลช่างเคิ่ง  อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270
เบอร์โทรศัพท์ 053485104
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางพรรณภา ด้วงทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายกิตติชัย แก้วประเสริฐ
ครู คศ.1

นายนิรุติ สิทธุวานนท์
ครู คศ.1

นายนิวัฒน์ กันทะศิลป์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายศิลปชัย สุวรรณปราการ
ครูผู้ช่วย

นายชลกานต์ พุทธสอน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8

นางรุ่งรัตน์ เถินบุรินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวดาวเรือง แสงคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/9

นางสาวจันทร์จิรา บุญเทียม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายณัฐ์ธชนพงศ์ สุนันต๊ะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4