กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายณัฐฑะนันฒ์ ชูคดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ : thenet33@maechaem.ac.th

นางมลิวรรณ ชูคดี
ครู คศ.3
อีเมล์ : maliwan@maechaem.ac.th

นางสาวปาลิตา เคลือวัง
ครู คศ.1
อีเมล์ : palida_1989@maechaem.ac.th

นางสาวเกศฎาพร มูลแก้ว
ครู คศ.2
อีเมล์ : kedsadaporn_annie@maechaem.ac.th

นางสาวเบญจวรรณ สารินจา
ครู คศ.1
อีเมล์ : bsarinja@maechaem.ac.th

นางสาวณัฏฐวรรธน รัชตโสตถิ์
ครู คศ.1
อีเมล์ : nattawan@maechaem.ac.th

นางสาวปุณยาพร ปันทะรส
ครู คศ.1
อีเมล์ : pantaros.poonyaporn@maechaem.ac.th

นางสาวเฉลิมขวัญ สมเพ็ชร
ครู คศ.1
อีเมล์ : perfect_mei@maechaem.ac.th

นางสาวภาวินี คุณา
ครู คศ.1
อีเมล์ : pawinee@maechaem.ac.th

นางสาวกิญารัช ธนะวัง
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : kiyarat@maechaem.ac.th

นางสาวสุภาณี ชัยพิบูลวงษ์
อีเมล์ : suphanee@maechaem.ac.th

Mr.Loui Justin Rosario Ferrer

นางสาวกัลยากร กันทะศิลป์
อีเมล์ : kanyakorn@maechaem.ac.th