ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายบุญสอน ประถมวงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเกษศิริ นะที
ครู คศ.2

นางมลิวรรณ ชูคดี
ครู คศ.2

นางสาวเบญจวรรณ สารินจา
ครูผู้ช่วย

นางสาวศศิวิมล อินต๊ะเนตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวศรีฟ้า วงศ์ศานนท์
ครูผู้ช่วย

นางสาววัชราภรณ์ หมื่นแสน
ครู คศ.1

นายรชต วงศ์สุธางศ์รัตน์
ครู คศ.1

นายณัฐฑะนันฒ์ ชูคดี
ครู คศ.2

นางสาวปาลิตา เคลือวัง
ครูผู้ช่วย

นางกรรณิกา เกตุบุญเรือง
ครู คศ.1

นางสาวสุภาณี ชัยพิบูลวงษ์

นางสาวรานี สุภา