ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายบุญสอน ประถมวงศ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางมลิวรรณ ชูคดี
ครู คศ.3

นางสาวเบญจวรรณ สารินจา
ครูผู้ช่วย

นางสาวศรีฟ้า วงศ์ศานนท์
ครู คศ.1

นายณัฐฑะนันฒ์ ชูคดี
ครู คศ.2

นางสาวปาลิตา เคลือวัง
ครู คศ.1

นางกรรณิกา เกตุบุญเรือง
ครู คศ.2

นางสาวเกษฎาพร มูลแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวณัฏฐวรรธน รัชตโสตถิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวเฉลิมขวัญ สมเพ็ชร
ครูผู้ช่วย

นางสาวปุณยาพร ปันทะรส
ครูผู้ช่วย

นางสาววิภาพร โปธิ
พนักงานราชการ

นางสาวสุภาณี ชัยพิบูลวงษ์

นายณัฐ์ธชนพงศ์ สุนันต๊ะ
ครูอัตราจ้าง