ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเกษฎาพร มูลแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเบญจวรรณ สารินจา
ครูผู้ช่วย

นายณัฐฑะนันฒ์ ชูคดี
ครู คศ.2

นางสาวปาลิตา เคลือวัง
ครู คศ.1

นางมลิวรรณ ชูคดี
ครู คศ.3

นางสาวณัฏฐวรรธน รัชตโสตถิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวเฉลิมขวัญ สมเพ็ชร
ครูผู้ช่วย

นางสาวปุณยาพร ปันทะรส
ครูผู้ช่วย

นางสาววิภาพร โปธิ
พนักงานราชการ

นางสาวสุภาณี ชัยพิบูลวงษ์

นายณัฐ์ธชนพงศ์ สุนันต๊ะ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวภาวินี คุณา
ครูผู้ช่วย