กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเกษฎาพร มูลแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเบญจวรรณ สารินจา
ครูผู้ช่วย

นายณัฐฑะนันฒ์ ชูคดี
ครู คศ.2

นางสาวปาลิตา เคลือวัง
ครู คศ.1

นางมลิวรรณ ชูคดี
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 086-117-0198

นางสาวณัฏฐวรรธน รัชตโสตถิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวเฉลิมขวัญ สมเพ็ชร
ครูผู้ช่วย

นางสาวปุณยาพร ปันทะรส
ครูผู้ช่วย

นางสาววิภาพร โปธิ
พนักงานราชการ

นางสาวสุภาณี ชัยพิบูลวงษ์
เบอร์โทร : 081-632-6760

นายณัฐ์ธชนพงศ์ สุนันต๊ะ
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 086-117-5981

นางสาวภาวินี คุณา
ครูผู้ช่วย