ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายบุญสอน ประถมวงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเกษศิริ นะที
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางมลิวรรณ ชูคดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวเบญจวรรณ สารินจา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0

นางสาวศศิวิมล อินต๊ะเนตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/7

นางสาวศรีฟ้า วงศ์ศานนท์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาววัชราภรณ์ หมื่นแสน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายรชต วงศ์สุธางศ์รัตน์
ครู คศ.1

นายณัฐฑะนันฒ์ ชูคดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0

นางสาวปาลิตา เคลือวัง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0

นางกรรณิกา เกตุบุญเรือง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางสาวสุภาณี ชัยพิบูลวงษ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4