ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายสราวุธ วรรณคำ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายธนากร ชิวกระโทก
ตำแหน่ง : รองประธานคนที่ 1
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณนิสา สนธิคุณ
ตำแหน่ง : รองประธานคนที่ 2
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจีรนันท์ สนธิคุณ
ตำแหน่ง : ฝ่ายพยาบาล
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิไลวรรณ กองคำ
ตำแหน่ง : ฝ่ายพยาบาล
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกันต์ฤทัย แดนไกวัลฉัตร
ตำแหน่ง : ฝ่ายการเงิน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอภิชรา ฤทธิ์เรืองโรจน์
ตำแหน่ง : ฝ่ายการเงิน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิริลักษณ์ โดยบุญ
ตำแหน่ง : ฝ่ายการเงิน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัชฏาพร แสงแก้ว
ตำแหน่ง : ฝ่ายการเงิน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายปริญญา ตารังษี
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุดากาญจน์ มณฑนม
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสาธิยา ชินะวัน
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายคณิณ ทานา
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายเถลิงศักดิ์ ชมภูกลาง
ตำแหน่ง : อาคารสถานที่
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายจอมพล กูลเม็ง
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายนิเวศ ริยะนา
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายกรกช พิทาคำ
ตำแหน่ง : กิจการนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายกันต์กวี จินาจันทร์
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธิดา แสงสรทวีศักดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเกษราภรณ์ นิปุณะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิฤนาท ริยะนา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิชญญพร สลีสองสม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น :